Genel işletme Deneme Sınavı 3 tüm üniteler

  • Konbuyu başlatan Lorenzo
  • Başlangıç tarihi
L

Lorenzo

Guest
ünite 14

--------------------------------------------------------------------------------

1. Yürürlükteki ürünlerin, süreçlerin ve yöntemlerin özelliklerinde güncel değişikler yapan veya bunları yeniden biçimlendirme ya da yeni gereksinimlere uygun üretim veya kullanım biçimine dönüştürme sürecine ne ad verilir?
A) Ussallık
B) Tasarım
C) Araştırma
D) Geliştirme
E) Yalınlaştırma

2. Var olan bilgi, düşünce, fikir, sistem teknik ve yöntemlerin iyileştirilmesi sürecine ne ad verilir?
A) Yetiştirme
B) Geliştirme
C) Tasarım
D) Eğitim
E) Dizayn

3. Aşağıdakilerden hangisi, üretim sistemlerinde tasarımı etkileyen etkenler arasında yer almaz?
A) Örgütsel yapı
B) Ürün talebi
C) Otomasyon düzeyi
D) Tüketici ile ilişki düzeyi
E) Ürün esnekliği

4. Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir sonucu, en az kaynak kullanarak gerçekleştirme çabasıdır?
A) Ussallık
B) Rantabilite
C) Fizibilite
D) Kârlılık
E) Minimizasyon

5. Aşağıdakilerden hangisi, kod-lamayla üretim sürecine gönderilmez?
A) Hammaddeler
B) Yardımcı maddeler
C) İş emirleri
D) Maliyet öğeleri
E) Demirbaşlar

6. Aşağıdakilerden hangisi, standartlaştırmanın belirgin yararları arasında sayılamaz?
A) Satın almayı kolaylaştırır.
B) Stoklamayı kolaylaştırır.
C) Tutundurmayı kolaylaştırır.
D) Bakım-onarımı kolaylaştırır.
E) Pazarlamayı kolaylaştırır.

7. Aşağıdakilerden hangisi, üretilen ürün ya da verilen hizmet miktarını hızla arttırabilirle yeteneğidir?
A) Ürün Esnekliği
B) Miktar Esnekliği
C) Rekabet Esnekliği
D) Zaman Esnekliği
E) Teknik Esneklik

8. Aşağıdakilerden hangisi, hizmet işletmelerinde süreç tasarımı modellerinden biri değildir?
A) Ofis Otomasyonu
B) İmaj İşleme Sistemleri
C) Karar Destek Sistemleri
D) Esnek Üretim Sistemleri
E) Yapay Zeka Ve Uzman Sistemleri

9. Aşağıdakilerden hangisi, otomasyon düzeyi ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) İşgücünden tasarruf etmek için otomasyona gidilir.
B) Çalışanların işi yavaşlatmasını önlemek için otomasyona gidilir.
C) Süreç tasarımını etkileyen yardımcı etkendir.
D) Otomasyon düzeyi arttıkça, üretim sisteminin kapalılık oranı artar.
E) Otomasyon düzeyi arttıkça işgücünden kaynaklanan sorunlar azalır.

10. Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar bütünleşik üretim sistemleri (CİM) ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) CİM, tasarım başarısını yükseltir.
B) CİM, yer değiştirmeleri yükseltir.
C) CİM, stok düzeyini azaltır.
D) CİM, malzeme maliyetlerini azaltır.
E) CİM, üretim verimliliğini yükseltir.11. Aşağıdakilerden hangisi, günlük, haftalık, aylık ve yıllık üretim düzeylerinin önceden belirlenerek, buna uygun düzeyli
üretim yapılmasını tanımlar?
A) Üretim Sistemi
B) Üretim Dengelemesi
C) Üretim Hacim Belirlemesi
D) Üretim Planlaması
E) Üretim Süreci

12. I. Pert Yönetimi
II. Aritmetik Ortalama
III. Geometrik Ortalama
IV. Sınırları Daraltma Yöntemi
Yukarıdakilerden hangileri, üretim planlamasında kullanılan istatistiksel talep tahmin yöntemleridir?
A) I, II
B) I, III, IV
C) II. IV
D) I, III
E) I, II, IV

13. Aşağıdakilerden hangisi, ISO-9000 standartlarının kendi içinde oluştuğu standartlardan değildir?
A) TS-ISO 1901 Kalite Sistemleri
B) TS-ISO 1905 Kalite Sistemleri
C) TS-ISO 9 Kalite Sistemleri
D) TS-ISO 9005 Kalite Sözlüğü
E) TS-ISO 10011-1 Kalite Sistemleri Tetkiki

1.B 2.B 3.A 4.A 5.E 6.C 7.B 8.D 9.C 10.B 11.D 12.E 13.B


ünite 15


1. Geleneksel ofis ortamlarında yapılan her türlü işin elektronik araçlarla yapılmasına ne ad verilir?
A) İntranet
B) Bilişim yönetimi
C) Ofis otomasyonu
D) İnternet
E) WAN

2. İnternet teknolojisinin işletme içi iletişimde kullanılmasına ne ad verilir?
A) Bilişim
B) LAN
C) WAN
D) Otomasyon
E) İntranet

3. Aşağıdakilerden hangisi, işletme bilgi sistemi öğelerinden biri değildir?
A) Girdi B) Çıktı C) Tez D) Kontrol E) Çevre

4. Aşağıdakilerden hangisi, bilginin hammaddesidir?
A) Girdi B) Çıktı C) Bilgi D) Veri E) Karar

5. I. Çoğaltma
II. Özetleme
III. Kontrol
IV. Değerlendirme
V. Saklama
Yukarıdakilerden hangileri, bilgi işleme sürecinin aşamalarıdır?
A) I, II, V
B) III, IV, V
C) II, IV
D) I, II, III
E) III, IV

6. Verilerin önce delikli kartlara geçirilmesi, daha sonra da birinci kuşak bilgisayarlarda işlenmesi esasına dayanan bilgi işleme yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elle bilgi işleme
B) Mekanik bilgi işleme
C) Elektronik bilgi işleme
D) Elektromekanik bilgi işleme
E) Manuel bilgi işleme

7. Aşağıdakilerden hangisi, son kullanıcılardan biri değildir?
A) Muhasebeciler
B) Mühendisler
C) Tezgahtarlar
D) Yöneticiler
E) Programcılar

8. Aşağıdakilerden hangisi, temel işletme bilgi sistemi türlerinden biri değildir?
A) Yapay Zeka
B) Uç Kullanıcı Bilgi Sistemi
C) Pazarlama Bilgi Sistemi
D) Karar Destek Sistemi
E) İşlem Süreçleme Bilgi Sistemi

9. Aşağıdakilerden hangisi, üretim bilgi sistemini oluşturan alt sistemlerden biri değildir?
A) Stratejik Planlama Sistemi
B) Taktik Ve İşlem Planlama Sistemi
C) Kontrol Raporlama Sistemi
D) İşlem Süreçleme Sistemi
E) Finansal Bilgi Sistemi

10. İşletmelerde kullanılan en eski ve en geniş boyutlu bilgi sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazarlama Bilgi Sistemi
B) Finansal Bilgi Sistemi
C) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
D) Muhasebe Bilgi Sistemi
E) Üretim Bilgi Sistemi

11. I. İşletme grafikleri
II. Dönemsel raporlar
III. İstisnai raporlar
IV. Finansal tablolar
V. Bilanço
VI. Verimlilik raporları
Yukarıdakilerden hangileri, üst yönetime sunulan biçimsel bilgi türleridir?
A) II, III. IV. V
B) I, II, III, VI
C) III, IV, V, VI
D) I, İli, V, VS
E) II, III, V, VI

12. Aşağıdakilerden hangisi, ofis otomasyonunun uygulamalarını içermez?
A) Sözcük işlemcileri
B) Elektronik posta
C) Resim işlemcileri
D) Ofis bilgi sistemleri
E) Pazar analizi sistemleri

13. Aşağıdaki bilişim sistemlerinin hangisinin gelişmesi ile geleneksel işe zamanında gelme uygulaması değişmiştir?
A) Ofis otomasyonu
B) İnternet
C) İntranet
D) Audio-video sistemler
E) Kişisel bilgisayarlar

1.C 2.E 3.C 4.D 5.A 6.D 7.E 8.C 9.E 10.D 11.B 12.E 13.C


ünite 161. Bir işletmenin belirli bir döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloya ne ad verilir?
A) Faaliyet bütçeleri
B) Kesin mizan
C) Nakit akış tablosu
D) Gelir tablosu
E) Bilanço

2. Aşağıdakilerden hangisi, bilançoda yer almaz?
A) Yabancı kaynaklar
B) Dönen varlıklar
C) Özkaynaklar
D) Satılan malın maliyeti
E) Duran varlıklar

3. Aşağıdaki hesaplardan hangisi, bilançoda dönen varlıklar grubu altında gösterilmez?
A) Makineler
B) Kasa
C) Alacak Senetleri
D) Banka
E) Mal Hesapları

4. Finansai işlemlerin yapılış ile bu işlemlerin kaydı ve raporlanması için alınan önlemlere ne ad verilir?
A) Dış Kontrol Sistemi
B) Finansai Sistem
C) Muhasebe Sistemi
D) Rapor Sistemi
E) İç Kontrol Sistemi

5. Varlıklarar=Kaynaklar Verilen eşitlik aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Finansal kayıt
D) Mevcutlar
E) Muhasebe eşitliği

6. Finansal işlemlerin bütün işletmelerde hep aynı adla kaydına yarayan kavrama ne ad verilir?
A) Finansal kayıt
B) Muhasebe eşitliği
C) Hesap
D) Hesap kalanı
E) Çift taraflı kayıt

7. Kâr, zarar, satış, gelir gibi hesaplar büyük defterde hangi hesaba aktarılarak kapatılır?
A) Varlıklar
B) Satışlar
C) Dönem Kâr/Zarar
D) Kasa
E) Mal

8. Aşağıdakilerden hangisi, yönetici olmayan bilgi kullanıcıları arasında yer almaz?
A) Ortaklar
B) Ödünç para verenler
C) Satıcılar
D) Devlet
E) Müdür yardımcısı
9. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde muhasebenin öneminin artmasına yol açmamıştır?
A) Pazara katılan kişi sayısının artışı
B) Personele verilen önemin artması
C) Para ve sermaye piyasasının gelişmesi
D) Alınan ekonomik kararlar
E) Büyük harcamaların yapılması

10. Hesap işlemlerinin ilk olarak kayıt edildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yevmiye Defteri
B) Büyük Defter
C) Kasa Defteri
D) Envanter Defteri
E) Mizan

11. Aşağıdakilerden hangisi, finansal analiz sonucu elde edilmez?
A) Fon yaratma gücü
B) Yatırım gücü
C) Kâr dağıtma gücü
D) Yabancı kaynaktan yararlanma gücü
E) Personelin verimliliği


12. Aşağıdakilerden hangisi, bilanço ve gelir tablolarına uygulanan analiz tekniklerinden biri değildir?
A) Oranlar Yöntemi
B) Yatay Yüzdeler Yöntemi
C) Dikey Yüzdeler Yöntemi
D) Pert Yöntemi
E) Trend Yüzdeleri Yöntemi

13. Aşağıdakilerden hangisi, bilançonun pasifinde yer almaz?
A) Banka Kredileri
B) Alacak Senetleri
C) Borç Senetleri
D) Sermaye
E) Dönem Kârı

1.D 2.D 3.A 4.E 5.E 6.C 7.C 8.E 9.B 10.A 11.E 12.D 13.B


ünite 171. Aşağıdakiterden hangisi, kişilerin ve kurumların yararlanabileceği para fon ya da sermayeyi ifade eder?
A) Finans
B) Portföy
C) Muhasebe
D) Muhasebe yönetimi
E) Fon yönetimi

2. İşletmelerin bütçeleme dönemi içinde fon hareketlerini gösteren planlama aracı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Nakit Bütçesi
B) Proforma Bilanço
C) Gelir Tablosu
D) Finansal Analiz
E) Maliyet Muhasebesi

3. Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan teknik bilgi, marka, patent gibi varlıklara ne ad verilir?
A) Dönen Varlıklar
B) Duran Varlıklar
C) Kaynaklar
D) Gayri Maddi Varlıklar
E) Maddi Varlıklar

4. İşletmenin gereksinim duyduğu fonların belirlenmesiyle, bu fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin fonksiyona ne ad verilir?
A) Finansman
B) Finans
C) Finansal Yönetim
D) Finansal İstem
E) Ekonomik Sistem

5. Finansal yönetimin birinci derecede ilişkide olduğu bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İktisat
B) Muhasebe
C) Pazarlama
D) Üretim
E) İstatistik

6. İşletmelerde kısa dönemli finansman ihtiyacının belirlenmesine yardımcı olan araç, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Proforma Bilanço
B) Proforma Gelir Tablosu
C) Nakit Bütçesi
D) Üretim Bütçesi
E) Sermaye Bütçesi

7. Finansal yönetimde göz önünde tutulması gereken en temel faktör, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite
B) Vergi oranları
C) Faiz oranları
D) Enflasyon
E) Risk

8. Bir anonim şirketin ortaklarının varlığı, aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A) Hisse senetlerinin değeriyle
B) Maliyet analiziyle
C) Kârlılık analiziyle
D) Risk derecesiyle
E) Sermaye yapısıyla

9. Belirli bir tarih itibariyle, işletmenin sahip olduğu varlıklarıyla, bu varlıkların kaynağını gösteren tablo, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fon akım tablosu
B) Kâr/zarar tablosu
C) Gelir tablosu
D) Bilanço
E) Nakit akım tablosu

10. Aşağıdakilerden hangisi, finansal tabloların birbirini izleyen dönemler itibariyle analiz edilmesini ifade eder?
A) Statik Analiz
B) Rasyonel Analiz
C) Dinamik Analiz
D) Bilimsel Analiz
E) Teknik Analiz

11. Bir dönemin sonu itibariyle fon açığını ya da fazlalığını ortaya koyan, finansal planlama aracı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilanço
B) Proforma Gelir Tablosu
C) Fon Akım Tablosu
D) Kâr/Zarar Tablosu
E) Özsermaye Tablosu

12. Aşağıdakilerden hangisi, nakit ve nakit benzeriyle, geçici[yatırımlar, alacaklar ve stoklar gibi en geç bir yıl içinde nakde dönüşebilecek dönen varlıklardan oluşur?
A) Finansal planlama
B) Çalışma sermayesi
C) Likidite
D) Rasyonalite
E) Nakit bütçesi

13. Belirli muhasebe kuralları izlenerek hazırlanan ve gelir tablosuyla raporlanan kâr, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Muhasebe Kârı
B) Finansal Kâr
C) DividantKâr
D) Fon Fazlası
E) Sermaye Bütçelemesi

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D 10.C 11.B 12.B 13.Aünite 181. Sermaye şirketlerinin kullandığı en etkin finansal araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bono B) Tahvil C) Fon D) Para E) Hisse senedi

2. Bir ekonomide fon talep edenlerle fon arz edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, akım sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
A) Finansa! Sistem
B) Üretim Sistemi
C) Piyasa
D) Muhasebe Sistemi
E) Ekonomi

3. Kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?
A) Organize Piyasalar
B) Organize Olmamış Piyasalar
C) Sermaye Piyasası
D) Para Piyasası
E) Birincil Piyasa

4. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasasının özelliklerinden biridir?
A) Kısa sürelidir.
B) Geçici ihtiyaçlar ile başvurulun
C) Araçlar, ticari senetlerdir.
D) Fon kaynakları, resmi, ticari, vadesiz mevduattır.
E) Risk ve faiz oranı yüksektir.

5. I. Fon arz edenler
II. Yardımcı kuruluşlar
III. Devlet
IV. Hukuki ve idari düzen
V. Fon talep edenler
Yukarıdakilerden hangisi, finansal sistemi oluşturan unsurlardır?
A) I, II, III, V
B) II, IV, V
C) I, III, IV
D) III, IV
E) I, II, IV, V

6. Aşağıdakilerden hangisi, para ya da sermayenin başkalarının kullanımına sunulması karşılığında alınır?
A) Enflasyon B) İskonto C) Faiz D) Yatırım E) Likidite

7. Aşağıdakilerden hangisi, piyasa faiz oranını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Enflasyon
B) Ödenmeme riski
C) Yatırım kararları
D) Likidite riski
E) Vade

8. Aşağıdakilerden hangisi, para piyasasında fon alışverişinde kullanılan araçlardır?
A) Hisse senetleri
B) Tahviller
C) Primli tahviller
D) Ticari senetler
E) İmtiyazlı hisse senetleri

9. Menkul kıymetlerin kottan çıkarılmasına karar veren mercii, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Merkez Bankası
C) Borsa Yönetim Kurulu
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Sermaye Piyasası Kurulu

10. Aşağıdakilerden hangisi, merkez bankalarının görevleri arasında sayılamaz?
A) Banknot çıkarmak
B) Para ve kredi politikasını yürütmek
C) Ulusal paranın değerini korumak
D) Devletin haznedarlığını yapmak
E) Ulusal yatırımları denetlemek.

11. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki kalkınma ve yatırım bankalarından biri değildir?
A) iller Banfcası
B) Türk Halk Bankası
C) Türk Eximbank
D) Sınai Yatırım Bankası
E) Türkiye Kalkınma Bankası


12. Aşağıdakilerden hangisi, çeşitli riskleri dağıtmak ya da azaltmak amacıyla, üyelerine hizmet sunmak üzere faaliyet gösteren yarı finansal kurumlardır?
A) Yatırım Bankaları
B) Kooperatifler
C) Sigorta Şirketleri
D) Kollektif Yatırım Kurumları
E) Factoring Şirketleri

13. Aşağıdakilerden hangisi, finansal araçların özelliklerinden biri değildir?
A) Geri dönülemezlik
B) Bölünebilirlik
C) Getiri
D) Vade
E) Riskin tahmin edilebilirliği

1.E 2.A 3.D 4.E 5.E 6.C 7.C 8.D 9.C 10.E 11.B 12.C 13.Aünite 191. Çokuluslu işletmelerde organizasyon değişikliğine ihtiyaç duyulmayan işlev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim
B) Pazarlama
C) Üst yönetim
D) İşletme politikası
E) Muhasebe

2. Üretimle ilgilenmeyen fakat ülkedeki işletmenin dış ülkelerde müşteri bulmasını sağlayan işletmelere ne ad verilir?
A) Aracı kurum
B) Perakendeci
C) Franchising
D) Dış ticaret işletmeleri
E) Şube açmak

3. Çok uluslu işletmelerin hangi faaliyetinde organizasyon değişikliğine gerek duyulmaz?
A) Franchising
B) JointVenture
C) Şube açmak
D) Dış ticaret işlemleri
E) İthalat, ihracat yapmak

4. Dolaysız yatarımı gerekli kılan yabancı ülkelere giriş yapma yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Joint venture
B) Dış ticaret işletmesi
C) Ülke dışında şube açma
D) Franchising
E) Lisans anlaşması

5. Ülke içi ve ülke dışındaki yatırımları işletme amaçlarına ve işletme sahiplerinin çıkarlarına uygun bir biçimde yöneten ticaret veya sanayi kuruluşlarına verilen isimlerden biri değildir?
A) Uluslararası İşletme
B) Çokuluslu İşletme
C) Ulusal İşletme
D) Dünya İşletmesi
E) Global İşletme

6. I. İhracat-ithalat
II. Lisans anlaşması
III. Franchising
IV. Joint venture
V. Leasing
Yukarıdakilerden hangileri, çokuluslu işletmelerin yabancı ülkelere giriş yollarıdır?
A) I, II, III, IV
B) II, III, IV, V
C) III, IV, V
D) I, III, V
E) II, III, IV

7. İki veya daha çok ortağın kendi faaliyetlerini sürdürürken, belli bir işi görmek üzere sürekli veya geçici olarak bir şirket kurup, bu şirketin faaliyetleri için kendi işletmelerinden teknik, mali ve ticari destek sağlamak üzere anlaşmalarını ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Franchising
B) Forfaiting
C) Joint venture
D) Dış ticaret işletmeleri
E) Factoring

8. Aşağıdakilerden hangisi, çokuluslu işletmelerin karşılaşacağı yasal ve siyasi farklılıklardan biri değildir?
A) Yasal uygulamalar
B) Kotalar
C) Ambargolar
D) Yabancı düşmanlığı
E) Tarifeler

9. Finansman, üretim ve diğer fonksiyonların yönetsel açıdan bağımsız bölümlerde sürdürüldüğü yapılanma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonksiyonel Tabanlı Global Yapılanma
B) Bölge Temeline Dayalı Global Yapılanma
C) Ürün Tabanlı Global Yapılanma
D) İşleve Dayalı Global Yapılanma
E) Sürece Dayalı Global Yapılanma


10. Dünyanın neresinde olursa olsun, benzer tüketici gruplarına aynı imajla sunulan ürünler, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Lüks Ürünler
B) Yerel Ürünler
C) Global Ürünler
D) Kaliteli Ürünler
E) Normal Ürünler

11. I. Ülke sayısı
II. Ürün çeşidi
III. Ülke dışında mülkiyet edinme
IV. Üst yönetimin milliyeti
Yukarıdakilerden hangisi, işletmelerin çokuluslulaşması konusundaki ölçütlerdendir?
A) I, II, III
B) I, III, IV
C) II, III, IV
D) II, IV
E) I, III

12. Lisans anlaşması sonucunda, lisans veren işletmenin aldığı karşılık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Iskonto
B) Faiz
C) Royalte
D) Prim
E) Rant

13. Aşağıdakilerden hangisi, globalleşmenin başlangıcı olmuştur?
A) Avrupa'nın keşfi
B) I. Dünya Savaşı
C) Soğuk Savaş
D) II. Dünya Savaşı
E) 1990'lı yıllardaki gelişmeler

1.A 2.D 3.E 4.E 5.C 6.A 7.C 8.D 9.A 10.C 11.B 12.C 13.D​
 
Üst